Juridische documenten

Laura Engelen:

Uitspraak EHRM over het verbod op het dragen van kleding die het gezicht verbergt. 1 juni 2011
https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/internationaal/internationale_instellingen/europees_hof_voor_de_rechten_van_de_0
Hof van Cassatie – Hoofddoek verbod op de werkvloer 14 maart 2017 / 09 oktober 2017
https://justitie.belgium.be/nl/nieuws/andere_berichten_83
Ouders kunnen achternaam kind vrij kiezen 23 november 2015
https://justitie.belgium.be/nl/nieuws/persberichten/news_pers_2013-07-19
Dinsdag 25 november; Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen
https://justitie.belgium.be/nl/nieuws/andere_berichten/news_2014-11-25
Requisitoir strafzaak Wilders; vrijspraak belediging groepen personen
http://www.juridischkennisportaal.nl/wiki/strafrecht/discriminatie/requisitoir-strafzaak-wilders-vrijspraak-belediging-groepen-personen.htm

Laura Maes

Wet van 16 NOVEMBER 2017. - Ordonnantie inzake het bestrijden van <discriminatie> op het vlak van tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (21/11/2017). Belgisch staatsblad, x-y.

Wet van 17 SEPTEMBER 2014. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van het overlegplatform met het Interfederaal centrum voor gelijke kansen en bestrijding van <discriminatie> en racisme (20/11/2014). Belgisch staatsblad, x-y.
Wet van 30 JUNI 2016. - Decreet tot wijziging van sommige bepalingen inzake erkenning van schoolboeken, schoolsoftware en andere pedagogische middelen binnen de inrichtingen voor leerplichtonderwijs van 19 mei 2006, om de bestrijding van <discriminatie> tussen vrouwen en mannen en de bevordering van de gelijkheid tussen de geslachten als criteria voor de erkenning van de schoolboeken op te nemen (03/03/2017) . Belgisch staatsblad, x-y.
Decreet van 19 MAART 2012. - Decreet ter bestrijding van bepaalde vormen van <discriminatie> (05/06/2012). Belgische staatblad, x-y.

Decreet van 5 DECEMBER 2013. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 12 december 2008 betreffende de bestrijding van sommige vormen van discriminatie (05/03/2013). Belgisch Staatblad, x-y.

Rhune Houvenaghel:

Richtlijn van 5 juli 2006 betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (26 juli 2006). Publicatieblad van de Europese Gemeenschap

Richtlijn van 16 april 2014 betreffende maatregelen om de uitoefening van de in de context van het vrije verkeer van werknemers aan werknemers verleende rechten te vergemakkelijken (30 april 2014). Publicatieblad van de Europese Gemeenschap

Richtlijn van 7 juli 2010 betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van zelfstandig werkzame mannen en vrouwen en tot intrekking van Richtlijn 86/613/EEG van de Raad (15 juli 2010). Publicatieblad van de Europese Gemeenschap

Amber Manhaeghe

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen wat het discriminatieverbod op vaderschap of meemoederschap betreft.(24/11/2017) De Belgische kamer van volksvertegenwoordigers.

Wetsvoorstel teneinde elke discriminatie in verband met borstvoeding te verbieden. (22/09/2017). De Belgische kamer van volksvertegenwoordigers.

Homofobe discriminatie en homofobe haatmisdrijven – aantal behandelde gevallen per gerechtelijk arrondissement – aantal klachten per politiezone – cijfers voor 2016. (23/02/2017). De Belgische senaat. Schriftelijke vraag nr.6-1304

Antisemitisme- Definitie- International Holocaust Remembrance Alliance – Beleid – Cijfers – Centrum voor Racismebestrijding. (06/07/2017). De Belgische senaat. Schriftelijke vraag nr.6-1523.

Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018. (20/10/2017). Het Vlaamse Parlement, 1-15, nr.1.

Axelle Maes
Richtlijn van 5 juli 2006 betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (26 juli 2006). Publicatieblad van de Europese Gemeenschap, x-y.